ഇത് പോലെ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടൊ /വളരെ എളുപ്പം Super Taste || Variety Payasam || Recipe : 211

Fadwas Kitchen
Share on Newzsocial
0

Comments